Gebruiksrechten hypothecair krediet

Gebruiksrechten hypothecair krediet

Er zijn verschillende zakelijke gebruiksrechten: erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal en appartementsrecht. Deze gebruiksrechten hypothecair krediet hebben een invloed op de courantheid van een object. Als je werkzaam bent als Wft hypothecair krediet adviseur moet je deze begrippen kunnen begrijpen en toelichten aan een consument.

 

Recht van vruchtgebruik

Zaken of rechten (een goed) gebruiken van een ander is vruchtgebruik. Na een looptijd of overlijden van de vruchtgebruiker eindigt het vruchtgebruik. Bij vruchtgebruik van een BV eindigt het vruchtgebruik na ontbinding van de rechtspersoon of na 30 jaar na vestiging.

Een vruchtgebruiker betaalt kleine reparaties aan het goed. Een vruchtgebruiker kan zijn recht overdragen of met hypotheek bezwaren.

Er is ook beperkt vruchtgebruik: recht van gebruik of recht van bewoning. Er is geen vervreemding of bezwaring met hypotheek mogelijk.

 

Recht van erfdienstbaarheid

Er is sprake van een heersende erf en dienende erf. Het heersende erf heeft voordeel bij het gebruik van zijn erf. Bijvoorbeeld een erf waar geen weg naartoe gaat, waardoor er via het erf van de buurman gepasseerd mag worden. Erfdienstbaarheden worden vermeld in de transportakte maar zijn ook van toepassing als de erfdienstbaarheid niet is opgenomen. Ook door verjaring ontstaat erfdienstbaarheid. Bijvoorbeeld als al jarenlang via een afvoer water via het erf van de buren wegvloeit.

 

Recht van opstal

Bij recht van opstal is sprake van horizontale scheiding. Er is een eigenaar van de grond en een eigenaar van het gebouw. Een opstaller is degene die het recht van opstal heeft.

 

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een zakelijks gebruiksrecht met bijzondere eigenschappen. De eigenaar van een (groot) gebouw splitst in appartementsrechten. Een appartements

eigenaar wordt mede-eigenaar van het hele gebouw. Er is sprake van een exclusief gebruiksrecht meestal voor gezamenlijke ruimten zoals een hal of garage. Het is mogelijk voor een appartement om ook op het appartementsrecht een hypotheek te vestigen.

De volgende 3 zaken dienen aanwezig te zijn bij het appartementsrecht:

  1. Splitsingsakte – De notaris schrijft de splitsingsakte in, in de openbare registers. Er is een regelement opgenomen met afspraken over gebruik, beheer en onderhoud. Ook de statusten van de Vve zijn opgenomen in het reglement.
  2. Vereniging van eigenaar (Vve) – De Vve wordt opgericht door middel van de splitsingsakte. De leden benoemen in het bestuur een voorzitter. Het bestuur bestaat tenminste uit één appartementsgerechtigde. Er is een administrateur binnen de Vve die de middelen beheert en op basis van de besluiten van het bestuur deze besteedt. Vaak is de administrateur een professionele partij.
  3. Splitsingsvergunning – In bepaalde gemeenten is een splitsingsvergunning verplicht. Deze vergunning kan alleen geweigerd worden als:

–       woonruimte bestemd voor verhuur is.

–       Voorkoming van belemmering stadsvernieuwing.

–       De indeling of staat van onderhoud van het pand maakt splitsing onmogelijk.

Welke weigeringsvoorwaarden iedere gemeente kan toepassen staat in de huisvestingsverordening,

 

Lidmaatschap coöperatie flatexploitatievereniging

Het lidmaatschap van een coöperatie is geen zakelijk gebruiksrecht maar in aanvulling op het appartementsrecht hier toegelicht.

Vanaf de periode na de tweede wereldoorlog zijn er veel flats met een coöperatie flatexploitatievereniging ontstaan. Een bewoner is lid van de coöperatie en heeft daardoor het gebruiksrecht. Bij serviceflats komt een coöperatie nog veel voor.

De coöperatie wordt opgericht door middel van een notariële akte, waarbij ook de statuten zijn opgenomen. Een overdracht van een flat gaat ook via een notariële akte en er is ook overdrachtsbelasting van toepassing.

Een vestiging van een hypotheek is niet mogelijk op het lidmaatschapsrecht. Wel kan een volledig gebouw met een hypotheekgevestigd worden. Het flatgebouw is een registergoed. Het lidmaatschapsrecht is geen registergoed. Er is daarom vaak sprake van één geldgever voor de verschillende leden van de coöperatie. Middels verpanding van het lidmaatschapsrecht is de geldgever beschermt tegen wanbetaling van één van de leden.

Bij zelfstandige gebruikseenheden in een flat wordt meestal gekozen voor splitsing door middel van appartementsrechten. In dat geval is er dus sprake van een zelfstandig zakelijk recht waardoor er vestiging van hypotheekrecht mogelijk is.

 

Gebruiksrechten hypothecair krediet

Niet alleen de gebruiksrechten voor een hypothecair krediet zijn van belang. Bekijk ook de website van Wft consumptief krediet om een indruk te krijgen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Op de website kun je gratis oefenvragen en oefenexamens maken en vervolgens het examen maken. 

https://www.wft-premium.nl/